Robot Kids Junior


สิ่งที่จะได้รับ


         เพื่อกระตุ้นจินตนาการ ฝึกสมาธิ พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกการสังเกต ผ่านการสร้างสิ่งประดิษฐ์ Lego Wedo 2.0

และเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานเองได้อย่างง่าย