Robot kid forBasic


สิ่งที่จะได้รับ


         นักเรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ตั้งแต่ชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ Lego และได้ เรียนรู้การทำงานของเซ็นเซอร์แบบต่างๆ พร้อมด้วยการฝึก

กระบวนการทางความคิดอย่างเป็นระบบในการออกแบบคำสั่งให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกพัฒนา ทักษะกล้ามเนื้อมือ

และฝึกสมาธิในการประกอบหุ่นยนต์