Robot kid forAdvance


สิ่งที่จะได้รับ


         นักเรียนจะได้เน้นทักษะการเขียนชุดคำสั่งการทำงานให้หุ่นยนต์เพื่อแก้ไขโจทย์ที่ได้รับ ซึ่งเป็นการ ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน และเป็นการฝึก

แก้ปัญหาในการออกแบบหุ่นยนต์ให้มี ความสอดคล้องกับการเขียนโปรแกรม เพื่อให้ใช้งานจริงได้