Robot kidsAdvance plus


สิ่งที่จะได้รับ


         นักเรียนจะได้เน้นการทำโจทย์ในการออกแบบสร้างหุุ่นยนต์ เพื่อนำมาใช้ในการแก้โจทย์หรือเงื่อน ไขต่างๆให้สำเร็จ

ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนความคิดสร้างสรรค์ และฝึกทักษะการ แก้ไขปัญหาทำนักเรียนสามารถนำ

นำทักษะไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการแข่งขันได้ในอนาคต