Robot Kids
Basic


สำหรับเด็กอายุ 6-15 ปี
....................รายละเอียด

- ความรู้พื้นฐาน และเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์
- เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์อย่างง่าย
- ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล
- พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ ฝึกการสังเกต
- เรียนรู้วิธีการคิด การเปรียบเทียบ การมีเหตุมีผล.........................................

Robot Kids
Ardvance


สำหรับเด็กอายุ 6-15 ปี
....................รายละเอียด

- เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- เขียนคำสั่งให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อัตโนมัติ
- ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล
- เสริมสร้างจินตนาการ.........................................

Robot Kids
Ardvance plus


สำหรับเด็กอายุ 6-15 ปี
....................รายละเอียด

- เสริมประสบการณ์การพัฒนาการเขียนโปรแกรม
- ฝึกการออกแบบหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อน
- ฝึกโจทย์ในการแก้ปัญหาหลากหลายสำหรับการแข่งขันในอนาคต
- ฝึกทักษะความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามการแข่งขันจริง.........................................

Basic
arduino


สำหรับเด็กอายุ 10-15 ปี
....................รายละเอียด

- การใช้งาน Arduino IDE
- การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ด้วยภาษา C
- คุณสมบัติของบอร์ด Arduino
- การประยุกต์ใช้งานในชีวิตจริง
- การใช้งานพอร์ต Analog/Digital
- การใช้งาน LCD
- การรับค่าเซนเซอร์ชนิดต่างๆ.........................................

advance
arduino


สำหรับเด็กอายุ 8-23 ปี
....................รายละเอียด

- การใช้งาน Bluetooth Module
- การใช้งาน Ethenet Shield กับ Arduin
- การเก็บข้อมูล Data logger
- การใช้งาน Arduino GPRS/GSM Module
- การใช้งาน Touch Screen with Arduino boards.........................................

C -
Programming


สำหรับเด็กอายุ 10-25 ปี
....................รายละเอียด

- ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรม
- แนะนำพื้นฐานภาษา C
- การอินพุตต์เอาต์พุตข้อมูลภาษา C
- การดีบัก และตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
- การสร้างอะเรย์ และสตริงใช้งาน
- การสร้างข้อมูลแบบโครงสร้าง และยูเนียน
- การทำงานกับไฟล์
- หลักการคิดในการเขียนโปรแกรม และการใช้งานต่อยอดในอนาคต.........................................