ห้องที่ 10 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ LRC
ชั้น 13 มหาวิทยาลยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110