C -Programming


สิ่งที่จะได้รับ


         นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรมพร้อมพื้นฐานภาษา C การ input output ข้อมูลในภาษา C

การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม การสร้างอะเรย์และสตริงใช้งาน การออกสร้างข้อมูลแบบโครงสร้างและยูเนียน

และหลักในการคิดและออกแบบโปรแกรมเพื่อนำไปต่อยอด ในอนาคต