AdvanceArduino


สิ่งที่จะได้รับ


         นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้งาน Bluetooth Module การใช้งาน Ethebet Shield กับ Arduino การเก็บข้อมูล Data logger

การใช้ Arduino GPRS/GSM Module พร้อมทั้ง การใช้ Touch Screen with Arduino boards