AdvanceArduino


สิ่งที่จะได้รับ


         นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้งาน Bluetooth Module การใช้งาน Ethebet Shield กับ Arduino การเก็บข้อมูล Data logger การใช้ Arduino GPRS/GSM Module

พร้อมทั้ง การใช้ Touch Screen with Arduino boards