อบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง