กิจกรรมโครงการหุ่นยนต์เพื่อน้อง ครั้งที่ 1

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbuly
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul